PRIO

PRIO

Hjälp med den uppskjutna diabetesvården under pandemin

Pandemins växande vårdskuld gör läget inom diabetsvården ansträngt. De uteblivna besöken skapar stress för både vårdgivare och patienter som är i behov av vård och kontakt med sjukvården.

Patienter med mest behov av vård behöver identifieras och prioriteras. Vårdpersonal behöver bättre verktyg att identifiera rätt patienter.

Den automatiska kliniköversikten kan användas som prioriteringsstöd

DDAnalytics genererar automatiska analyser och tolkningar av patienternas kontinuerliga glukosdata samt en kliniköversikt som kan användas som ett prioriteringsstöd, PRIO. PRIO.

PRIO samlar klinikens alla patienter i en översikt. Patienter grupperas utifrån liknande glukoskontroll. PRIO hjälper kliniken  att prioritera patienter efter behov.

PRIO skapar förutsättningar att individanpassa vården, höja kvaliten, göra stora tidsbesparingar och frigöra kapacitet.

Även om  man är specialist måste man lägga väldigt många timmar på att analysera varje patients dagars, veckors och månaders värden för att kunna ge rätt behandlingsrekommendationer För PRIO tar det några minuter.

Hur det fungerar

Datainsamling

Patienternas glukosdata laddas upp i DDAnalytics

PRIO

När patienternas data är uppladdad i systemet genereras PRIO-rapporten

Underlag för beslut om vård & prioritering

PRIO-rapporten ligger som bas för vidare beslut om vårdflöden och patientbesök

Kliniköversikt

  • Med hjälp av kliniköversikten,  PRIO, får ni ett verktyg att prioritera och boka in rätt patienter utifrån patienternas behov och klinikens resurser.

  • Gröna cirklar visar patienter med god glukoskontroll som egentligen endast behöver receptförnyelse.

  • Kliniköversikten hjälper till till att skapa standardiserade vårdflöden för grupper av patienter.

Möjligheter till stora förbättringar med automatiserad tolkning av glukosdata i redan gjorda investeringar i CGM/FGM sensorer

Den ökade användningen av CGM/FGM-sensorer inom diabetesvård skapar goda förutsättningar för att kunna tolka patienters glukosvärden. Trots miljarder av investeringar i dessa sensorer har inte patienter med diabetes förbättrade värden.

Alla data som samlas in är omöjliga att läsa av utan hjälp av komplexa system.  Men praxis är fortfarande manuell tolkning, och då försvinner en stor mängd data som kan öka förståelsen kring patienters diabetes och livssituation.

Enligt tradition och praxis planeras kontroller och besök enligt kalenderstyrd planering. Alla patienter med diabetes kallas på årsbesök till läkare respektive diabetessjuksköterska, oavsett individuella behov.

Tiden för bokade besök har sällan koppling till när patienten faktiskt har behov av att komma i kontakt med vården.

Många patienter upplever att det är svårt att få kontakt då man är i behov av stöd för sin diabetes.

Andra upplever att det finns besök som inte behöver bokas när värdena är under kontroll och man endast behöver förnyade recept.

Kontakta oss om PRIO