Våra Erbjudanden

Beslutsstöd för sjukvården

Vi erbjuder ett beslutsstödsystem för kliniker och vårdcentraler. Beslutsstödet innebär en digital lösning för avancerad automatiserad analys av kontinuerlig glukosdata och ger behandlingsrekommendationer från specialister. Vårt beslutsstöd skapar en digital bro mellan patienter och vårdgivare som möjliggör fjärrövervakning och digitala besök. Med hjälp av fjärrövervakning av glukosdata som belyser allvarliga glukosförändringar kan patienter som behöver akut hjälp identifieras. Systemet hjälper både patienter och vårdgivare. 

Genom en säker webbsida kan kliniker granska resultat för patienter och tidsintervall. Det ger klinikerna möjlighet att jämföra flera tidsintervall, t.ex. efter byte av behandlingsregim. Rapporter kan delas direkt med patienten i samband med besök.

Vårt beslutsstödsystem för kliniker stödjer:

 • Automatiserad prioritering i realtid av patienter baserat på kliniska behov.
 • Fjärrövervakning.
 • Automatiserad analys av glukosdata.
 • Rekommendationer för behandlingsjusteringar.
 • Larmfunktion.
 • Akutflaggning för patienter med genomgående högt blodsocker.
 • Säker digital kommunikationskanal med patienter.
 • Möjliggör digitala besök av hög medicinsk kvalitet även under infektionstider.
 • Möjlighet även för vårdgivare att arbeta på distans, t. ex. under karantän.

Beslutsstöd för patienter

Vår beslutsstödsapplikation för patienter stödjer:

 • Läsning och uppladdning av kontinuerlig glukosdata
 • Veckovisa glukossammanfattningar
 • Uppskattat HbA1c värde
 • Statistik och grundorsaker till hypo- och hyperglykemiska händelser
 • Analys av basalt insulintryck som är mycket viktigt för upprätthållandet av glykemisk kontroll under infektioner
 • Analys av glukosvariabilitet
 • Förslag på korrigering av behandling. Larmfunktioner vid försämrad glykemisk kontroll

Vi erbjuder en patientapplikation för personer som lever med diabetes. Patientapplikationen tillhandahåller avancerad digital diabetesvård för personer med insulinbehandlad diabetes.

För att upprätthålla oavbruten vård för en oändlig sjukdom utvecklar vi nu en patientapp som snart är tillgänglig för dig med diabetes eller anhörig. Med applikationen får du tillgång till avancerad digital diabetesvård som ger automatisk analys av underliggande orsaker till dina glukosutflykter och ger feedback om din insulinbehandling med betoning på dina framgångsrika strategier samt förslag på förbättringar.

Screening

Med hjälp av patientscreeningen kan vi analysera all tillgänglig kontinuerlig glukosdata momentant, vilket är till stor hjälp för vårdgivarna eftersom det kommer att identifiera underliggande orsaker till glukosvariationer och skapar en beskrivning av varje patients glukosprofil över tid. Med den här tjänsten kan vi också hjälpa vårdgivarna att identifiera de patienter som behöver akut stöd baserat på förändringarna av glukoskontroll sedan det senaste fysiska besöket. Alla resultat från analysen kan nås via en säker webbsida genom vilken vårdgivarna kan granska resultaten. Vår patientscreening gör det också möjligt att jämföra flera tidsintervaller, till exempel före och efter byte av behandlingsregim, för att identifiera framgångsrika behandlingsstrategier. Rapporterna som genereras kan enkelt delas med patienten i samband med patientbesök.

Vår Screening stödjer:

 • Automatiserad analys av glukosdata.
 • Identifiering av bakomliggande orsaker till glukosvariationer.
 • Identifiering av hypoglykemiska mönster.
 • Identifiering av patienter med försämrad glukoskontroll som är i behov av mer akut vård.
 • Jämförelse av glukoskontroll över justerbara tidsintervall
 • Analys av basalt insulintryck.
 • Rekommendationer för behandlingsjusteringar. 
 

Fördelar med att använda DD Analytics

Patienter
 • Digitalt beslutsstöd i det dagliga livet
 • Unik mönsterigenkänning dvs. att förutsäga och varna för kritiska situationer
 • Feedback på daglig data
 • Förslag till förbättringar
 • Möjlighet till kommunikation med vårdpersonal
Vårdgivare
 • Kunskap om patienters status mellan besöken
 • Varningssystem för riskpatienter
 • Automatiserad analys av stora mängder data över längre tid
 • Orsaksanalys av problem
 • Planering av behandlingsförbättringar
 • Möjlighet att tillhandahålla digital vård