Typ 1

I Sverige lever cirka 50 000 personer med typ 1-diabetes. Majoriteten av dessa använder CGM / FGM och är beroende av insulinbehandling för att överleva. 

  • Autoimmun sjukdom
  • Förlust av insulinproduktion
  • Drabbar barn, unga vuxna och vuxna
  • Helt beroende av insulinbehandling
  • Insulin kan distribueras med antingen insulinpenna eller pump

Typ 2

Cirka fyra procent av den svenska befolkningen har typ 2-diabetes och bland individer över 75 år har minst tio procent sjukdomen

  • Livsstilsrelaterad och ärftlig sjukdom
  • Insulinresistens är kännetecknet för sjukdomen
  • Påverkar främst vuxna men ökar även bland barn
  • I första hand antidiabetiska läkemedel, främst i form av tabletter
  • Insulinbehandling hos 20-30% av alla patienter

Akuta & Långvariga Komplikationer


Både typ 1- och typ 2-diabetes kan ge komplikationer, såväl akuta som kroniska

Akut komplikationer kan innebära medvetslöshet, koma och död. Långvariga komplikationer kan innebära hjärtsjukdom, stroke, njursvikt, blindhet och för tidig död. 

Diabetes 3.0 - Ett nytt paradigm för diabetesvård​

Insulinet upptäcktes för hundra år sedan och före 1921var det ovanligt för personer med typ 1-diabetes att leva mer än två år. Insulinet är en av 1900-talets största medicinska upptäckter och är fortfarande den enda effektiva behandlingen för personer med typ 1-diabetes.

Under 1980-talet kom genetiskt modifierade preparat in på marknaden som liknar kroppens eget insulin och finns i både kort- och långverkande varianter. Vid denna tidpunkt introducerades också de första insulinpumparna.

I slutet av 1990-taletoch början av 2000-talet kom blodsockermätningen med CGM-sensorer (CGM = continuous glucose monitoring) ut på marknaden, vilket möjliggjorde förbättrad egenvård för personer med typ 1-diabetes. All data från dessa CGM-mätningar orsakar emellertid idag en enorm och oöverskådlig mängd information för vårdgivarna, samtidigt som patienterna manuellt själv måste analysera data för att kunna fatta beslut kontinuerligt under dagen. Komplicerad dataanalys och fysiologisk modellering blir en del av problemet.

Vår lösning på denna oöverskådliga mängd av data är en kliniskt validerad digital tjänst som genererar automatiserad analys, övervakning, identifiering av grundorsaker och behandlingsrekommendationer baserat på maskininlärning. DD Analytics ser detta som ett paradigmskifte där vi använder kontinuerlig data för att ge bättre vård och beslutsstöd för både vårdgivare och personer med diabetes – möjliggörande för dagliga beslut. Detta är diabetes 3.0.  

I Sverige lever 50 000 personer med typ 1-diabetes och det är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Globalt lever mer än 5,5 miljoner människor med typ 1-diabetes vilka alla är beroende av insulinbehandling för att överleva. I den industrialiserade delen av världen använder en majoritet av dem som lever med typ 1-diabetes något slags CGM-system.

Diabetes i Sverige & Globalt


Däremot finns inga digitala verktyg för automatisk interoperation av data som genereras från CGM / FGM och därmed inget bra beslutsstöd för varken individen eller vården. Vår produkt är en ”programvara som en tjänst” och för vården levererar vi en komplett lösning med automatiserade analyser, behandlingsförslag och en digital bro till patienten. För den enskilda användaren erbjuder vi en applikation med analyser av deras blodsockervärden.

Vårt Mål

Vårt mål är att revolutionera diabetesvården med kraftfulla digitala verktyg baserade på big data och maskininlärning. Vi vill nå så många människor med insulinbehandlad diabetes som möjligt och förse hälso- och sjukvårdssystemet med verktyg för optimal diabetesvård. Vår produkt genererar automatiserade tolkningar av kontinuerliga blodsockervärden och utgör den mest troliga orsaken. Baserat på klusterdata har vi skapat modeller för hur man bäst kan uppnå behandlingsmål.

DD Analytics erbjuder en digital brygga mellan patienter och vårdgivare som möjliggör fjärrövervakning och besök med automatisk och fjärrövervakning av glukosdata som belyser allvarliga glukosförändringar och identifierar patienter som behöver akut hjälp.